ประวัติความเป็นมา

       บริษัท ทอรัส พอซโซลานซ์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2542 เพื่อดำเนินธุรกิจการจัดการเถ้าถ่านหินจากโรงไฟฟ้า จำหน่ายผลิตภัณฑ์เถ้าลอย/ผลิตภัณฑ์มวลผสม ที่มีคุณภาพ โดยผ่านขั้นตอนการตรวจสอบ และกระบวนการจัดการเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานก่อนถึงลูกค้า บริษัทฯ มีประสบการณ์และความชำนาญในด้านอุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จและผลิตภัณฑ์คอนกรีตจึงสามารถให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า ในการปรับปรุงคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต และเทคนิคการใช้งานในรูปแบบต่างๆ

       ต่อมาได้ร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตคอนกรีตมวลเบา : บริษัท เค บล็อค เทคโนโลยี จำกัด เพื่อทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เถ้าลอย/ผลิตภัณฑ์มวลผสม เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่หลากหลายมากขึ้น อาทิเช่น บล็อกคอนกรีตมวลเบา ผนังคอนกรีตมวลเบา พื้นมวลเบาปรับระดับ คอนกรีตจีโอโพลิเมอร์ เป็นต้น

       ปัจจุบันบริษัท ทอรัส พอซโซลานซ์ จำกัด เป็นผู้บริหารและจัดการเถ้าถ่านหินจากโรงไฟฟ้า ซึ่งประกอบไปด้วยเถ้าลอย เถ้าหนัก จากโรงไฟฟ้าถ่านหิน เช่น แม่เมาะ บีแอลซีพี และจากแหล่งอื่นๆ ในภาคกลางและตะวันออกของประเทศไทย มาจัดการเป็นผลิตภัณฑ์มวลผสม และจากนโยบายของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์จึงมีการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและสินค้า รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อย่างสม่ำเสมอ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด อาทิ มอก.2135-2545 “เถ้าลอยจากถ่านหินใช้เป็นวัสดุผสมคอนกรีต” และมาตรฐาน ASTM C618 เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของตลาด เป็นต้น

       ในปี 2555 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัท ทอรัสลอจิสติคส์ จำกัด ให้บริการด้านขนส่งเถ้าลอย/ผลิตภัณฑ์มวลผสม เพื่อรองรับการจัดส่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าที่มีปริมาณสูงขึ้น