การตรวจสอบคุณภาพเถ้าถ่านหิน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จึงมีการตรวจสอบเถ้าลอยและผลิตภัณฑ์มวลผสมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจในของผลิตภัณฑ์ก่อนส่งให้ลูกค้า โดยจัดให้มีพนักงานประจำโรงงานตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเก็บตัวอย่างวัตถุดิบทุกครั้งก่อนรับเข้าโรงงาน รวมถึงดำเนินการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์มวลผสมให้เป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 2135-2545 และ ASTM C618 ก่อนการส่งมอบให้ลูกค้า

ขั้นตอนและมาตรการตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนส่งให้แก่ลูกค้า คือ
1. การควบคุมคุณภาพ

ตรวจสอบคุณสมบัติทางภายภาพ ตามมาตรฐาน ASTM C618 โดย
1. ทดสอบความละเอียดของอนุภาคโดยการร่อนผ่านตะแกรง #325 (wet sieve)
2. ทดสอบ Strength Activity Index ที่ 7, 28 วัน จากการสุ่มเช็คตัวอย่างทุกเดือน

ตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมี ตามมาตรฐาน ASTM C618 โดยมีการส่งตัวอย่างเพื่อทดสอบจากหน่วยงานภายนอกทุกเดือน เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีที่เปลี่ยนแปลงในรอบเดือน โดยการตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมี ประกอบด้วย
1. Silicon dioxide (SiO2) plus aluminum oxide (Al2O3) plus iron oxide (Fe2O3)
2. Sulphur Trioxide (SO3)
3. Moisture content
4. Loss on Ignition (LOI)

2. รายงานคุณภาพเถ้าถ่านหิน

บริษัทฯ จะรายงานผลคุณภาพผลิตภัณฑ์เถ้าลอย/ผลิตภัณฑ์มวลผสมให้ลูกค้าทราบอย่างสม่ำเสมอ ถือเป็นบริการที่ทางบริษัทฯ มอบให้ เพื่อให้ผู้ใช้งานเกิดความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และสามารถนำไปใช้ในงานคอนกรีตผสมเสร็จ หรือ ผลิตภัณฑ์คอนกรีตประเภทต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน