ผลิตภัณฑ์
ชนิดของเถ้าลอยและมวลผสม
1. ชนิด F (Class F)

เป็นเถ้าลอย / ผลิตภัณฑ์มวลผสมที่ได้จากการเผาถ่านหินแอนทราไซต์และบิทูมินัส ที่มีปริมาณผลรวมของซิลิกา (Silica, SiO2) อลูมินา (Alumina, Al2O3) และเฟอร์ริคออกไซด์ (Ferric Oxide, Fe2O3) มากกว่าร้อยละ 70 และมีคุณสมบัติอื่นตามที่ระบุในมาตรฐาน ASTM C618 ดังแสดงในตารางที่ 1-2 วิธีการเก็บตัวอย่างและการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM C311 โดยทั่วไปเถ้าลอย / ผลิตภัณฑ์มวลผสมชนิด F มีปริมาณแคลเซียมออกไซด์ (Calcium Oxide, CaO) ต่ำ ดังนั้นจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเถ้าลอย / ผลิตภัณฑ์มวลผสมแคลเซียมต่ำ สำหรับ SiO2 มากจากแร่ดินเหนียวและควอรตซ์ ถ่านหินแอนทราไซต์และบิทูมินัสมีแร่ดินเหนียวสูง จึงให้เถ้าลอย / ผลิตภัณฑ์มวลผสมที่มี SiO2 สูง

หมายเหตุ สารปอซโซลานชนิด N (Class N) เป็นสารปอซโซลานธรรมชาติ (Natural Pozzolan)

2. ชนิด C (Class C)

เป็นเถ้าลอย / ผลิตภัณฑ์มวลผสมที่ได้จากการเผาถ่านหินลิกไนต์ และซับบิทูมินัสเป็นส่วนใหญ่ มีปริมาณของ SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 มากกว่าร้อยละ 50 ปริมาณ CaO สูงและมีคุณสมบัติอื่นตามที่ระบุในมาตรฐาน ASTM C618 เถ้าลอย / ผลิตภัณฑ์มวลผสมชนิดนี้ เรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าเถ้าลอย / ผลิตภัณฑ์มวลผสมแคลเซียมสูง สำหรับ Al2O3 มาจากแร่ดินเหนียว โดยที่ลิกไนต์ประกอบไปด้วยดินเหนียวที่มี Al2O3 ต่ำ ทำให้เถ้าลอย / ผลิตภัณฑ์มวลผสมชนิด C นอกจากมี SiO2 ต่ำแล้วยังมี Al2O3 ต่ำอีกด้วย

หมายเหตุ
A ระวังไม่ให้มีผงละเอียดเกาะตัวกันเป็นก้อนค้างบนแร่ง
B เป็นไปตามข้อกำหนดเมื่อดัชนีกำลังที่อายุ 7 หรือ 28 วัน เป็นไปตามข้อกำหนด
C ถ้ามีสารปอซโซลานผสมเกินร้อยละ 20 โดยน้ำหนักของสารซีเมนต์ในคอนกรีต ชิ้นส่วนสำหรับทดสอบการขยายตัวออโตเคลฟควรมีสารปอซโซลานผสมอยู่ร้อยละของสารซีเมนต์ตามนั้น
D ความหนาแน่น (Density) และความละเอียดของตัวอย่างแต่ละอันต้องไม่แตกต่างจากค่าเฉลี่ยของ 10 ตัวอย่าง ที่ทดสอบก่อนหน้าหรือค่าเฉลี่ยของตัวอย่างก่อนหน้าทั้งหมด ถ้าทดสอบไม่ถึง 10 ตัวอย่าง