มาตรฐานที่ได้การรับรอง
บริษัท ทอรัส พอซโซลานซ์ จำกัด ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐาน และหลักบรรษัทภิบาล โดยได้รับการรับรองจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิเช่น