นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

ด้วยความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม ทางบริษัทฯจึงได้มีการประกาศใช้นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
ประจำปี 2563 ให้เป็นแนวทางในการปฎิบัติภายในองค์กร  และเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานการได้รับ
การรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม  ISO 14000 : 2515