ประกาศนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567

บริษัท ทอรัส พอซโซลานซ์ จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจที่มีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า ควบคู่ไปกับการรักษาสภาพแวดล้อม การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันและรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ดี โดยได้ประกาศนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมไว้เป็นแนวทางปฎิบัติ