บริษัท ทอรัส พอซโซลานซ์ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจให้มีคุณภาพ ไปพร้อมกับการรักษาสภาพแวดล้อม  การประหยัดทรัพยากร และการนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

รวมทั้งการลดผลกระทบที่อาจเกิดกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน  จึงมีการกำหนดเป็นนโยบายสิ่งแวดล้อมเพื่อแนวทางปฎิบัติ และได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ตามสากล