สนับสนุนทุนวิจัยในโครงการทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น

เนื่องจากผู้บริหาร ของบริษัท ทอรัส พอซโซลานซ์ จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนทุนวิจัยในโครงการทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นในหัวข้อ “วัสดุผสมซีเมนต์ที่ฉลาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” พร้อมทั้งได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาโครงการ เพื่อแลกเปลี่ยนและปรับทิศทางการวิจัยให้สามารถเกิดประโยชน์ต่องานก่อสร้างในอนาคต  จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.)

โดยมีผู้วิจัยและนักวิจัยจากหลากหลายสถาบันเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้

          1. เพื่อศึกษาและพัฒนาวัสดุเชื่อมประสานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
          2. เป็นการพัฒนาวัสดุเชื่อมประสานสำหรับการปรับปรุงชั้นพื้นทาง ฯลฯ
          3. เพื่อศึกษาการพัฒนาคุณสมบัติของสารผสมซีเมนต์ ฯลฯ