ข่าวสารและกิจกรรม

อ่านต่อ
ประกาศนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567

บริษัท ทอรัส พอซโซลานซ์ จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจที่มีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า ควบคู่ไปกับการรักษาสภาพแวดล้อม การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันและรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ดี โดยได้ประกาศนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมไว้เป็นแนวทางปฎิบัติ

อ่านต่อ
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

ด้วยความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม ทางบริษัทฯจึงได้มีการประกาศใช้นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 ให้เป็นแนวทางในการปฎิบัติภายในองค์กร  และเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานการได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม  ISO 14000 : 2515

อ่านต่อ
เยี่ยมสถานสงเคราะห์

บริษัท ทอรัส พอซโซลานซ์ จำกัด ร่วมทำกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ด้วยการเข้าเยี่ยม พร้อมทั้งแบ่งปัน และมอบสิ่งของที่จำเป็นให้กับสถานสงเคาะห์" บ้านเด็กพระคุณ " จังหวัดจันทบุรี

อ่านต่อ
สนับสนุนทุนวิจัยในโครงการทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น

เนื่องจากผู้บริหาร ของบริษัท ทอรัส พอซโซลานซ์ จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนทุนวิจัยในโครงการทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นในหัวข้อ “วัสดุผสมซีเมนต์ที่ฉลาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” พร้อมทั้งได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาโครงการ เพื่อแลกเปลี่ยนและปรับทิศทางการวิจัยให้สามารถเกิดประโยชน์ต่องานก่อสร้างในอนาคต  จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) โดยมีผู้วิจัยและนักวิจัยจากหลากหลายสถาบันเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้          1. เพื่อศึกษาและพัฒนาวัสดุเชื่อมประสานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม           2. เป็นการพัฒนาวัสดุเชื่อมประสานสำหรับการปรับปรุงชั้นพื้นทาง ฯลฯ          3. เพื่อศึกษาการพัฒนาคุณสมบัติของสารผสมซีเมนต์ ฯลฯ

อ่านต่อ
บริษัท ทอรัส พอซโซลานซ์ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจให้มีคุณภาพ ไปพร้อมกับการรักษาสภาพแวดล้อม  การประหยัดทรัพยากร และการนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการลดผลกระทบที่อาจเกิดกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน  จึงมีการกำหนดเป็นนโยบายสิ่งแวดล้อมเพื่อแนวทางปฎิบัติ และได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ตามสากล

อ่านต่อ
งานรับมอบรางวัลโครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC

วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 9.30 น. บริษัททอรัส พอซโซลานซ์ จำกัด ร่วมงานรับมอบรางวัลมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสหกรรม   โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC กับ “โครงการยกระดับผู้ประกอบการการจัดการกากของเสีย” กรมอุตสาหกรรม โดยได้รับรางวัล “ระดับเหรียญเงิน”